Welk reptiel of amfibie is dat?


Kies grootte, vorm, kleur, habitat of een combinatie. En ontdek zelf welke Europese reptiel of amfibie je hebt gezien. Voor de Nederlandse naam, meer afbeeldingen en informatie klik op een onderstaande foto.
  to 43 of 43     
Pelophylax perezi Tarentola mauritanica Podarcis vaucheri Vipera ammodytes Vipera aspis
Natrix tessellata Natrix maura Zamenis longissimus Chalcides striatus Algyroides nigropunctatus
Psammodromus algirus Chamaeleo chamaeleon Trachemys scripta Pelodytes punctatus Triturus marmoratus
Pleurodeles waltl Testudo hermanni Testudo graeca Tarentola angustimentalis Hemorrhois hippocrepis
Triturus vulgaris Pelobates fuscus Emys orbicularis Rana arvalis Vipera berus
Triturus cristatus Rana temporaria Rana esculenta Podarcis muralis Lithobates catesbeianus
Lissotriton helveticus Coronella austriaca Bufo calamita Bombina variegata Anguis fragilis
Lacerta agilis Rana lessonae Rana dalmatina Pelophylax ridibundus Zootoca vivipara
Lacerta viridis Natrix natrix Bufo bufo