Welk reptiel of amfibie is dat?


Kies grootte, vorm, kleur, habitat of een combinatie. En ontdek zelf welke Europese reptiel of amfibie je hebt gezien. Voor de Nederlandse naam, meer afbeeldingen en informatie klik op een onderstaande foto.
  to 47 of 47     
Vipera ammodytes Vipera aspis Natrix tessellata Natrix maura Zamenis longissimus
Chalcides striatus Algyroides nigropunctatus Psammodromus algirus Chamaeleo chamaeleon Trachemys scripta
Pelodytes punctatus Triturus marmoratus Pleurodeles waltl Testudo hermanni Testudo graeca
Tarentola angustimentalis Hemorrhois hippocrepis Triturus vulgaris Pelobates fuscus Elaphe schrenckii
Bombina bombina Emys orbicularis Rana arvalis Vipera berus Triturus cristatus
Ichthyosaura alpestris Rana temporaria Rana esculenta Podarcis muralis Lithobates catesbeianus
Lissotriton helveticus Hyla arborea Coronella austriaca Bufo calamita Bombina variegata
Anguis fragilis Alytes obstetricans Salamandra atra Lacerta agilis Rana lessonae
Rana dalmatina Pelophylax ridibundus Zootoca vivipara Lacerta viridis Natrix natrix
Bufo bufo Salamandra salamandra