Which butterfly is that?


Select wingspan, profile, colour, eye-spot, antennae, CaterPillar size, cp skin, cp colour, cp pattern, type or a combination and discover the name of the European butterfly you have seen. For the English name, more photos and information click a butterfly photo from below.
  to 50 of 98     
Euphydryas desfontainii Colotois pennaria Zygaena transalpina Tomares ballus Danaus plexippus
Zygaena lavandulae Lasiocampa trifolii Brenthis daphne Melitaea varia Zygaena loti
Adscita geryon Xanthorhoe fluctuata Acronicta aceris Nymphula nitidulata Erebia epistygne
Spilosoma lubricipeda Pyrgus cirsii Idaea seriata Argynnis pandora Thaumetopoea pityocampa
Tyria jacobaeae Earias clorana Apatura ilia Callimorpha dominula Sphinx pinastri
Phragmatobia fuliginosa Glyphodes perspectalis Saturnia pavonia Macrothylacia rubi Xestia c-nigrum
Noctua orbona Nymphalis xanthomelas Acronicta rumicis Pyrausta aurata Aphantopus hyperantus
Melitaea deione Melitaea cinxia Parnassius mnemosyne Thecla betulae Nymphalis polychloros
Melitaea didyma Pontia daplidice Hesperia comma Euphydryas aurinia Zygaena trifolii
Cerapteryx graminis Boloria aquilonaris Boloria dia Sphinx ligustri Polygonia c-album