Which butterfly is that?


Select wingspan, profile, colour, eye-spot, antennae, CaterPillar size, cp skin, cp colour, cp pattern, type or a combination and discover the name of the European butterfly you have seen. For the English name, more photos and information click a butterfly photo from below.
  to 50 of 123     
Euphydryas desfontainii Colotois pennaria Tomares ballus Scoliopteryx libatrix Lasiocampa trifolii
Brenthis daphne Spilosoma lutea Timandra comae Diarsia brunnea Xanthorhoe fluctuata
Acronicta aceris Lomaspilis marginata Mesoleuca albicillata Nymphula nitidulata Cossus cossus
Erebia epistygne Pyrgus cirsii Lycaena virgaureae Idaea rusticata Chrysoteuchia culmella
Deltote bankiana Crambus pascuella Hemithea aestivaria Idaea seriata Thaumetopoea pityocampa
Tyria jacobaeae Elophila nymphaeata Nemophora degeerella Epirrhoe rivata Apatura ilia
Sphinx pinastri Lycaena dispar Phragmatobia fuliginosa Colias croceus Glyphodes perspectalis
Plebejus optilete Mimas tiliae Saturnia pavonia Argynnis adippe Macrothylacia rubi
Xestia c-nigrum Cataclysta lemnata Aedia leucomelas Noctua orbona Nymphalis xanthomelas
Peribatodes secundaria Pyrausta aurata Xanthorhoe montanata Aphantopus hyperantus Anania coronata