Which butterfly is that?


Select wingspan, profile, colour, eye-spot, antennae, CaterPillar size, cp skin, cp colour, cp pattern, type or a combination and discover the name of the European butterfly you have seen. For the English name, more photos and information click a butterfly photo from below.
  to 50 of 71     
Euphydryas desfontainii Colotois pennaria Iphiclides feisthamelii Zerynthia rumina Gonepteryx cleopatra
Scoliopteryx libatrix Lasiocampa trifolii Brenthis daphne Spilosoma lutea Acronicta aceris
Erebia epistygne Limenitis reducta Apatura ilia Callimorpha dominula Colias croceus
Glyphodes perspectalis Mimas tiliae Saturnia pavonia Argynnis adippe Macrothylacia rubi
Xestia c-nigrum Noctua orbona Nymphalis xanthomelas Peribatodes secundaria Hemaris fuciformis
Parnassius mnemosyne Nymphalis polychloros Pontia daplidice Geometra papilionaria Apatura iris
Zeuzera pyrina Polygonia c-album Phalera bucephala Noctua pronuba Maniola jurtina
Macroglossum stellatarum Lymantria monacha Limenitis camilla Lasiocampa quercus Deilephila elpenor
Catocala nupta Biston betularia Aporia crataegi Pieris brassicae Arctia caja
Vanessa cardui Zerynthia polyxena Vanessa atalanta Pieris rapae Pieris napi