Which butterfly is that?


Select wingspan, profile, colour, eye-spot, antennae, CaterPillar size, cp skin, cp colour, cp pattern, type or a combination and discover the name of the European butterfly you have seen. For the English name, more photos and information click a butterfly photo from below.
  to 50 of 55     
Euphydryas desfontainii Zygaena transalpina Iphiclides feisthamelii Tomares ballus Zerynthia rumina
Zygaena lavandulae Lasiocampa trifolii Zygaena loti Adscita geryon Xanthorhoe fluctuata
Acronicta aceris Lomaspilis marginata Earias clorana Lycaena dispar Colias croceus
Glyphodes perspectalis Saturnia pavonia Macrothylacia rubi Nymphalis xanthomelas Acronicta rumicis
Xanthorhoe montanata Melitaea deione Parnassius mnemosyne Pontia daplidice Euphydryas aurinia
Boloria aquilonaris Boloria dia Zeuzera pyrina Polygonia c-album Phalera bucephala
Orgyia antiqua Melitaea athalia Laothoe populi Agrius convolvuli Deilephila elpenor
Aglia tau Boloria euphrosyne Arctia caja Zygaena fausta Zygaena ephialtes
Zygaena purpuralis Zerynthia polyxena Pieris rapae Pieris napi Papilio machaon
Nymphalis antiopa Issoria lathonia Iphiclides podalirius Inachis io Diloba caeruleocephala