Ancistrocerus parietum [L.]

Ancistrocerus parietum
(Vespidae)


(all credits and rights of the Wikipedia source apply)


哪里?

家庭(6)


继续搜索
尺寸 形状 颜色 背部 触角
尺寸  10-50毫米 形状  翅 颜色 腿  六 背部  光滑 触角  可见 翼  4只翅膀宽 翼  落后
10-50毫米 光滑 可见 4只翅膀宽 落后
0 相似物种 (LA):
Wall Mason Wasp
Muurwesp
Ancistrocerus parietum [L.]
Ancistrocerus parietum [L.]
Ancistrocerus parietum [L.]
Ancistrocerus parietum [L.]
Ancistrocerus parietum [L.]
Ancistrocerus parietum [L.]
Ancistrocerus parietum [L.]