Tachina fera [L.]

Tachina fera
寄生蠅 (Tachinidae)


(all credits and rights of the Wikipedia source apply)


哪里?

家庭(2)


继续搜索
尺寸 形状 颜色 背部 触角
尺寸  10-50毫米 形状  翅 颜色 腿  六 背部  毛 触角  可见 翼  2只翅膀宽 翼  落后
10-50毫米 可见 2只翅膀宽 落后
0 相似物种 (LA):
Tachina fera [L.]
Woeste sluipvlieg
Igelfliege
Tachinaire sauvage
Tachina fera [L.]
Tachina fera [L.]
Tachina fera [L.]
Tachina fera [L.]
Tachina fera [L.]