Chasmias lugens [L.]

Chasmias lugens
姬蜂科 (Ichneumonidae)


(all credits and rights of the Wikipedia source apply)


哪里?

家庭(3)


继续搜索
尺寸 形状 颜色 背部 触角 引人注目
尺寸  10-50毫米 形状  翅 颜色 腿  六 背部  光滑 触角  可见 翼  4只翅膀宽 翼  上面 引人注目  细长的身体
10-50毫米 光滑 可见 4只翅膀宽 上面 细长的身体
0 相似物种 (LA):
Chasmias lugens [L.]
Chasmias lugens [L.]
Chasmias lugens [L.]
Chasmias lugens [L.]
Chasmias lugens [L.]
Chasmias lugens [L.]
Chasmias lugens [L.]
Chasmias lugens [L.]
Chasmias lugens [L.]