Lythria cruentaria [L.]

Lythria cruentaria
尺蛾科 (Geometridae)哪里?

家庭(23)

比较

继续搜索
翼展 轮廓 颜色 单眼 触角 触角 毛虫 尺寸 毛虫 皮肤 毛虫 颜色 毛虫 形态
翼展  <40毫米 轮廓  分层 颜色 单眼 触角  没有旋钮 触角  羽毛 毛虫 尺寸  <15毫米 毛虫 皮肤  秃头 毛虫 颜色 毛虫 形态  线 类  晚上
<40毫米 分层 没有旋钮 羽毛 <15毫米 秃头 线 晚上
1 相似物种 (LA):
Pyrausta aurata [L.]
Purple barred yellow
Zuringspanner
Ampfer-Purpurspanner
Lythria cruentaria [L.]
Lythria cruentaria [L.]
Lythria cruentaria [L.]
Lythria cruentaria [L.]
Lythria cruentaria [L.]
Lythria cruentaria [L.]