Four-lined Ameiva

Ameiva quadrilineata
Whiptails (Teiidae)Where?

Family(2)

WWW info

Compare

Continu searching
Size Shape Colour Habitat Habitat Habitat Type
Size < 50 cm   Shape Lizard   Colour Habitat Forest   Habitat Arid    Habitat Bushes   Type Reptile
< 50 cm Lizard Forest Arid Bushes Reptile
1 LookAlikes (LA):
Tiger Ameiva
Four-lined Ameiva
Ameiva quadrilineata [L.]
Ameiva quadrilineata [L.]
Holcosus quadrilineatus
Ameiva quadrilineata [L.]
Ameiva quadrilineata [L.]
Ameiva quadrilineata [L.]
Ameiva quadrilineata [L.]
Ameiva quadrilineata [L.]